Pomoc Frankowiczom

Osoby zainteresowane wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi (,,sprawy frankowe”), proszę o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z ewentualnymi aneksami oraz pełną historia spłat, obejmującą daty i kwoty wyrażone w PLN (za okres spłaty w PLN) a także w CHF (za okres spłaty bezpośrednio w CHF), potwierdzenia wypłaty transz kredytu (w PLN) oraz sum dodanych przez bank do zadłużenia (również w PLN), w tym informacji banku o oprocentowaniu każdej raty, na adres mb@twojprawnik.net

Kancelaria obsługuje sprawy tzw. kredytów frankowych. Obecnie mamy w obsłudze blisko 100 spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych.

Miło nam poinformować, że wygraliśmy sprawy frankowe naszych klientów. Zapadłe rozstrzygnięcia nie są prawomocne, niemniej jednak są pierwszymi wyrokami w sprawach, które obecnie prowadzimy. Udało nam się również zawrzeć ugodę w sprawie kredytu denominowanego z Bankiem PKO BP S.A. na bardzo korzystnych warunkach.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2021 r. zasądził na rzecz naszego klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę 49.921,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 12.718,78 chf z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd dokonał tzw. ,,odfrankowienia”. Sąd przyjął, że umowa kredytu jest ważną czynnością prawną, kredyt hipoteczny udzielony na podstawie tej umowy był kredytem złotowym, a jedynie waloryzowanym do waluty obcej - franka szwajcarskiego oraz że postanowienia umowne w zakresie mechanizmu denominacji są bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorcy, a w konsekwencji że wysokość zobowiązań kredytobiorcy wobec kredytodawcy powinna zostać obliczona z pominięciem klauzul waloryzacyjnych.

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 21 czerwca 2020 r. zasądził na rzecz naszego klienta od Raiffeisen Bank International AG (spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę 29 614,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 11 995 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd uwzględnił w całości żądanie pozwu, które w zakresie zasądzonej kwoty oparte zostało na nieważności umowy kredytowej.

Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach kancelarii w sprawach kredytów frankowych naszych klientów.

Sprawa pod sygn. akt: ACa 455/21

"Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 lutego 2022 r. (sygn. akt: VI ACa 455/21) oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 r. (XXV 3053/19) stwierdzając, że umowa jest w całości nieważna. Wyrok jest prawomocny. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny ustalił nieważność umowy kredytowej.

Rozstrzygnięcie okazało się bardzo korzystne. Kredytobiorca odzyskał to co nadpłacił, wartość nadpłaty jest zbliżona do wartość zobowiązania wobec banku po odfrankowieniu, tj. po przeliczeniu na złotówki, co oznacza możliwość natychmiastowej spłaty kredytu oraz pozbawia bank jakichkolwiek żądań wobec kredytobiorcy w przyszłości.

Sprawa pod sygn. akt: I C 135/20

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 21 czerwca 2020 r. zasądził na rzecz naszego klienta od Raiffeisen Bank International AG (spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę 29 614,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 11 995 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd uwzględnił w całości żądanie pozwu, które w zakresie zasądzonej kwoty oparte zostało na nieważności umowy kredytowej.

Sprawa pod sygn. akt: XXVIII C 1850/21

Kolejny korzystny dla naszych klientów wyrok zapadł dnia 13.12.2021 r., na mocy którego Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny zasądził na ich rzecz od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 83 769,38 wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2020 r. do dnia zapłaty oraz obciążył Bank kosztami postępowania sądowego.

Sprawa pod sygn. akt: I C 38/21

Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny w dniu 08.02.2022 r., zasądził na rzecz klientów kwotę 162 455,79 zł wraz z odsetkami z opóźnienie liczonymi od dnia 31.07.2020 r. oraz 30.01.2021 r. W toku postepowania sądowego rozszerzyliśmy powództwo o wpłaty, jakich dokonali klienci w okresie od wytoczenia powództwa do wydania wyroku. Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu działający w Polsce w ramach oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie został obciążony również kosztami postępowania w kwocie 6 417,00 zł.

Sprawa pod sygn. akt: I C 667/21

Kolejny korzystny dla klientów wyrok Sądy Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny zapadł w dniu 04.03.2022 r. na mocy którego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązany jest do zapłaty na rzecz kredytobiorców kwoty 139 363,42 zł wraz z odsetkami za opóźnienie a także zwrotu kosztów sądowych w wysokości 6 447,00 zł.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.