Zakres Porad prawnych

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i w sprawach o wykroczenia obrona osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych poprzez:

• reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
• obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach,
• reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,
• reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
• obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
• reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
• obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym.

• Postępowania o zasiedzenie,
• sprawy o naruszenia prawa własności i posiadania,
• postępowania o ustanowienie, zmianę treści i zniesienie służebności, w tym służebności przesyłu i drogi koniecznej,
• sprawy o zniesienie współwłasności,
• postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
• sprawy o wpis, zmianę i wykreślenie wpisu w księdze wieczystej,
• sprawy odszkodowawcze w związku z wywłaszczeniem,

• sprawy o ustalenie stosunku pracy,
• sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
• sprawy o przywrócenie do pracy,
• sprawy o zapłatę odszkodowania w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę,
• dochodzenie zapłaty wynagrodzenia za pracę, odpraw, odszkodowań oraz innych świadczeń pracowniczych,
• sprawy o mobbing i dyskryminację oraz związane z tym świadczenia,
• sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
• sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz o związane z tym świadczenia,
• sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i układów zbiorowych pracy,
• świadczenie pomocy prawnej w sporach zbiorowych i przy zwolnieniach grupowych,
• świadczenie pomocy prawnej przy negocjacjach ze związkami zawodowymi,
• sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym i o świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym o ustalenie prawa do emerytury, renty, o zasiłek chorobowy, macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne,
• reprezentacja osób fizycznych i przedsiębiorców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

• sprawy o rozwód,
• sprawy o eksmisję,
• sprawy o separację,
• sprawy o unieważnienie małżeństwa,
• dochodzenie alimentów,
• postępowania o podział majątku małżeńskiego,
• sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi,
• postępowania o przysposobienie,
• sprawy z zakresu opieki i kurateli,
• postępowania o ubezwłasnowolnienie.

• postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
• sprawy o dział spadku,
• sprawy o zachowek,
• sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
• postępowania o wyjawienie, stwierdzenie nieważności testamentu.

• obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• obsługa prawna spółek prawa handlowego, w tym spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności w zakresie sporządzania i zmian umów spółek, ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, obsługa posiedzeń organów spółek,
• sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz aktów wewnętrznych przedsiębiorstw, pomoc prawna w negocjacjach z kontrahentami,
• reprezentacja przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej,
• dochodzenie należności pieniężnych.

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu prawa sportowego

Nasze usługi rozliczamy na podstawie poświęconego im czasu, którego najmniejszą jednostką jest godzina. Rozliczeń dokonujemy miesięcznie lub po wykonaniu danej czynności. Przy konkretnych projektach możemy przedstawić szacunkowy plan i zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo-godzinowe.